Phòng ban chuyên môn

100%

VĂN PHÒNG SỞ  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: VĂN THƯ: 02593.822627 - VĂN PHÒNG: 02593.3922089;
EMAIL: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn
 
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3826279 ; 0259.38222626
 
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO VÀ DU LỊCH  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3822750 (THỂ THAO); 0259.3826048 (DU LỊCH)
 
THANH TRA SỞ  (11/05/2021)
ĐIỆN THOẠI: 0259.3835328

37 người đang online
°