VĂN PHÒNG SỞ

100%

05/05/2021 
SỐ ĐIỆN THOẠI: VĂN THƯ: 02593.822627 - VĂN PHÒNG: 02593.3922089;
EMAIL: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn
 
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Huy


Điện thoại
0259. 3820382 - 0919071292

Địa chỉ E-mail
quochuy.prtc@ninhthuan.gov.vn

 
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bà Lê Thị Vũ Anh

Điện thoại
0913.828476

Địa chỉ email
ltvuanh@ninhthuan.gov.vn
vuanh19722009@gmail.com 
         
 

 
 Phó Chánh Văn phòng
Thái Thị Hồng Trinh

Điện thoại

0259.3825204; 0916444913
 
Địa chỉ email: tthtrinh@ninhthuan.gov.vn 
 
Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Sương
 
Điện thoại
0259. 3836914 –0949.676.517

Địa chỉ E-mail

minhsuong@ninhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên
Ông: Đoàn Minh Đạt

Điện thoại
0259.351.8080-0949681897

Địa chỉ email

doanminhdat@ninhthuan.gov.vn
datminh305@gmail.com
 

 

Chuyên Viên
Phạm Thị Ngọc Hiển
Điện thoại: 0968308841

Địa chỉ Email: ngochien.svh@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên
Huỳnh Dũng 

Điện thoại
    

Địa chỉ email

dungh@ninhthuan.gov.vn
 

Chuyên viên 

Bà Nguyễn Thị Lan 

Điện Thoại 0911268585

   
Lưu trữ

Bà Trịnh Thị Hồng Vân

Điện thoại
02593.822.627 - 0918.209.799

 Địa chỉ email
 trinhthihongvan@ninhthuan.gov.vn

 

Văn thư
Nguyễn Thị Cúc


Điện thoại
0259.3822627 

Chuyên viên
Bà: Trần Thị Thanh Danh

Điện thoại
0916203818


Địa chỉ email
 tttdanh@ninhthuan.gov.vn 

Chuyên viên
Ngô Phạm Thái Anh

Điện thoại
0911688962


Địa chỉ email
 phamanh5485@gmail.com 

Chuyên viên
Lê Thị Thanh Châu

Điện thoại
0942697008


Địa chỉ email: thanhchauktnt@gmail.com 
  

5 người đang online
°