Chức năng nhiệm vụ

100%

  Được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Nội dung Quyết định: QDUB59.2018_signed.pdf

13 người đang online
°