THANH TRA SỞ

100%

ĐIỆN THOẠI: 0259.3835328
 
  Chánh Thanh tra
Tạ Duy Ánh 

Điện Thoại: 0259.3835328 - 0908020274
Địa chỉ Email: duyanh@ninhthuan.gov.vn 
Phó Chánh Thanh tra
Lê Vũ Hải 

Điện Thoại: 0259.3835328 -  0913184194
Địa chỉ Email: vuhai.php@gmail.com
Thanh Tra Viên
Lê Lương Dự

Điện thoại: 0259.3835328 - 0919630449
Địa chỉ Email: luongdu@ninhthuan.gov.vn
 

Chuyên viên
Bà: Nguyễn Thị Như Khuê

Điện thoại
0918816466


Địa chỉ email
 nhukhue2003@yahoo.com

 

 

64 người đang online
°