PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

100%

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3822750 (THỂ THAO); 0259.3826048 (DU LỊCH)
 
 
 

Trưởng phòng
Phan Đức Cường

Điện thoại: 0918667468

Địa chỉ Email: 

duccuong@ninhthuan.gov.vn 

                       

Phó Trưởng phòng
Phan Thị Vi 
Điện thoại: 0939711034

Địa chỉ Email:

vianh1984@gmail.com
 
Chuyên viên
 Đỗ Kim Hồng

Điện thoại: 0953944151

Địa chỉ Email:
dokimhong@ninhthuan.gov.vn
Chuyên viên
Ngô Châu Hưng
Điện thoại: 0903044777

Địa chỉ Email:
ngochauhung@ninhthuan.gov.vn
  Chuyên viên
Phạm Nguyễn Hoàng Duy

Điện thoại: 0933986717

Địa chỉ Email:
hoangduy@ninhthuan.gov.vn
  Chuyên viên
Nguyễn Trần Vượng

Điện thoại: 0933986717

Địa chỉ Email: 
nguyentranvuong@ninhthuan.gov.vn

 
  Chuyên viên
Lê Yến Vi

Điện thoại: 0906991080

Địa chỉ Email: 
leyenvi@ninhthuan.gov.vn

 
   Chuyên viên
Võ Lê Phương Uyên

Điện thoại: 0933814400

Địa chỉ Email: 
volephuonguyen@ninhthuan.gov.vn

 

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Hương Lan 

Điện thoại: 0947186754

địa chỉ email:

hlanxtdl@gmail.com 

30 người đang online
°