Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Đối với người cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ thì đạo đức là gốc, là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với đạo đức xã hội, nó cũng là đạo đức nghề nghiệp thể hiện trong quá trình thực thi công vụ, gắn chặt với những chuẩn mực được xã hội coi là giá trị, là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng, hoàn chỉnh những chuẩn mực đạo đức công vụ, hướng tới nền hành chính công vì dân phục vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vì sự phát triển bền vững của tỉnh, những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chủ trương, chính sách nhằm đổi mới, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh, làm cho công tác cải cách hành chính của tỉnh từng bước có sự chuyển biến tích cực và rõ nét.

Tuy nhiên, cũng nhìn nhận nền kinh tế thị trường hiện nay cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phần lớn tập trung ở các lĩnh vực như : đất đai, xây dựng, y tế, giao thông... gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong nhân dân. Cùng với đó, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thời gian làm việc không phù hợp, thiếu trách nhiệm, giải quyết công việc sai quy định, hướng dẫn, giải thích công việc cho người dân một cách lòng vòng, khó hiểu, thái độ làm việc thiếu nhiệt tình, thiếu thân thiện trong việc tiếp công dân vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Từ những hạn chế, khó khăn bất cập trong việc thực thi công vụ nêu trên, để nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị cần chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức khách quan, công khai và chính xác năng lực, phẩm chất, sử dụng đúng người đúng việc, xử lý trách nhiệm đối với một số trường hợp vi phạm đạo đức công vụ triệt để, nghiêm túc để có tính răn đe. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa công sở để dần hình thành nên một nền nếp, thói quen và nét đẹp văn hóa trong hoạt động công vụ - văn hóa công vụ. Nêu cao tinh thần tự tu dưỡng đạo đức gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan, đoàn thể và nhân dân. Tăng cường công tác giám sát các hoạt động công vụ thông qua việc công khai các quy định, quy trình, thủ tục để từ đó xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng cần thật sự gương mẫu nêu gương về đạo đức công vụ, lối sống và trách nhiệm trong công việc cũng sẽ tác động đến tư tưởng, lập trường của cấp dưới trong việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa khuyết điểm, tu dưỡng đạo đức trong thực thi công vụ góp phần giáo dục và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Nguyễn Thị May – Trung tâm VH tỉnh