Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành

Thực hiện Kế hoạch số 3010/KH-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 14/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-SVHTTDL về giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, với mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; sự chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của phòng, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chỉ đạo, điều hành.

Nội dung giám sát về: thực trạng công chức, viên chức năng lực yếu kém, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ; việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức; trong đó tập trung việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Việc triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở giao các phòng, đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các phòng, đơn vị trong hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn.

Lê Thị Vũ Anh