Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận