Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng/giấy chứng nhận di sản văn hóa

Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định công nhận, xếp hạng, công bố và bằng/giấy chứng nhận di sản văn hóa của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO (sau đây gọi tắt là danh hiệu di sản văn hóa trong nước/của UNESCO).

Tuy nhiên, hình thức tổ chức các sự kiện chưa được thống nhất và chưa phát huy được tối đa mục đích và ý nghĩa như một cơ hội quảng bá và giới thiệu giá trị di sản văn hóa của đất nước. Để việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận các danh hiệu di sản văn hóa được thống nhất trang trọng, tôn vinh giá trị và phù hợp với điều kiện thực tế, ngày 04/5/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản số 1710/BVHTTDL-DSVH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, áp dụng thực hiện theo định hướng như sau:

Đối với Di sản văn hóa trong nước:

Đối với quyết định xếp hạng và bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ: Trường hợp không có lãnh đạo Chính phủ tham dự, việc trao quyết định và bằng do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Trường hợp không có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự, do lãnh đạo cơ quan được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện. Trường hợp khác, do địa phương tổ chức phân công thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Đối với quyết định xếp hạng và bằng xếp hạng di tích quốc gia, quyết định công bố và giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Trường hợp không có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự, do lãnh đạo Cục Di sản văn hóa thực hiện. Trường hợp khác, do địa phương tổ chức phân công thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Đối với danh hiệu di sản văn hóa của UNESCO

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế tiếp nhận, lưu giữ và tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu UNESCO (ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBQG-UNESCO ngày 30/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam).

Hải Thành - Phòng QLVHGĐ