Quyết định phê duyệt công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận