Chương trình Phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025

Chuong trinh phoi hop 303.pdf